Investor Informasjon

Gyldendal ASA følger Oslo Børs' anbefaling av 10.juni 2014 for eierstyring og selskapsledelse.  Der kravene ikke er relevante eller kun delvis etterleves er dette spesifisert under. Selskapet følger til en hver tid gjeldende norsk lov.

Offentliggjøring av informasjon

Gyldendal ASA kommuniserer kurssensitiv informasjon via egen hjemmeside og Oslo Børs i tråd med løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper. Selskapets resultater offentliggjøres senest 60 dager etter kvartalets utløp som er i overenstemmelse med Verdipapirhandelloven § 5-6 første ledd. Selskapet har ikke valgt å offentliggjøre fremtidige budsjett. Konsernets strategi kommenteres i årsrapporten.

Aksje/ Egenkapitalbevis

Gyldendal ASA har kun en aksjeklasse hvor samtlige aksjer er likestilt. Samtlige aksjer er notert på Oslo Børs. Selskapet jobber kontinuerlig for optimal utnyttelse av selskapets ressurser og bærekraftig avkastning på kapitalen. Deler av overskuddet utbetales til aksjonærer i form av utbytte og dette besluttes årlig på selskapets generalforsamling. Selskapets utbetalte utbytter de tre siste år:

12.06.2017: NOK 16.465.680 (NOK 7,0 per aksje)

10.06.2016: NOK 16.465.680 (NOK 7,0 per aksje)

09.06.2015: NOK  9.408.960 (NOK 4,0 per aksje)

Kontofører i VPS er Nordea.

Fremmedkapital

Konsernet søker en fornuftig sammensetning av egenkapital og fremmedkapital i sin finansiering. Ved utgangen av 2016 er enkapitalandelen 50,2 % (EK metoden).

Selskapets bankforbindelse er Nordea. Fremmedkapitalen består av et langsiktig pantelån samt en kassekreditt for å dekke sesongbehov.

Selskapets langsiktige pantelån har pålydende på 125 MNOK ved utgangen av 2016, og har en rentemargin på 1,4 %. Det er tegnet en 10års renteswap på 100 MNOK til en fastrente på 3,177 % p.a. som utløper april 2024.

Kassekreditt har en ramme på 200 MNOK. Rente på kassekreditt tilsvarer 7-dagers Nibor pluss 1,0 % p.a. Ved utgang 2016 hadde Gyldendal ikke noe opptrekk på kassekreditten, kun langsiktig gjeld. 

Gyldendal ASA har forpliktet seg overfor Nordea til å ha en egenkapital over 440 MNOK og en egenkapitalandel på 35 % av totalkapitalen (egenkapitalmetoden).

Presentasjoner

Eventuell informasjon gitt på pressekonferanser legges ut under presentasjoner.