Investor Informasjon

Gyldendal ASA følger Oslo Børs' anbefaling av 10.juni 2014 for eierstyring og selskapsledelse.  Der kravene ikke er relevante eller kun delvis etterleves er dette spesifisert under. Selskapet følger til en hver tid gjeldende norsk lov.

Offentliggjøring av informasjon

Gyldendal ASA kommuniserer kurssensitiv informasjon via egen hjemmeside og Oslo Børs i tråd med løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper. Selskapets resultater offentliggjøres senest 60 dager etter kvartalets utløp som er i overenstemmelse med Verdipapirhandelloven § 5-6 første ledd. Selskapet har ikke valgt å offentliggjøre fremtidige

Aksje/ Egenkapitalbevis

Gyldendal ASA har kun en aksjeklasse hvor samtlige aksjer er likestilt. Samtlige aksjer er notert på Oslo Børs. Selskapet jobber kontinuerlig for optimal utnyttelse av selskapets ressurser og bærekraftig avkastning på kapitalen. Deler av overskuddet utbetales til aksjonærer i form av utbytte og dette besluttes årlig på selskapets generalforsamling. Selskapets utbetalte utbytter de tre siste år:

22.06.2018: NOK 16.149.917 (NOK 7,00 per aksje)

12.06.2017: NOK 16.149.917 (NOK 7,00 per aksje)

10.06.2017: NOK 16.149.917 (NOK 7,00 per aksje)

Kontofører i VPS er Nordea.

Fremmedkapital

Konsernet søker en fornuftig sammensetning av egenkapital og fremmedkapital i sin finansiering. Ved utgangen av 2017 er egenkapitalandelen 50,7 %, mot 50,2 % i 2016.

Konsernets bankforbindelse er Nordea. Konsernet har avtale om kassekreditt for å dekke sesongbehov.

Kassekreditt har en ramme på 310 MNOK. Rente på kassekreditt tilsvarer 7-dagers Nibor pluss 1,0 % p.a. Ved utgang 2017 hadde Gyldendal ikke noe opptrekk på kassekreditten, kun langsiktig gjeld.

Det er tegnet en 10års renteswap på 100 MNOK til en fastrente på 3,177 % p.a. som utløper april 2024.

Gyldendal ASA har forpliktet seg overfor Nordea til å ha en egenkapital over 440 MNOK og en egenkapitalandel på 35 % av totalkapitalen.

Eventuell informasjon gitt på pressekonferanser legges ut under presentasjoner.