Børs og katedral

__________________________________________________________

Dette er Gyldendals verdidokument. Her har vi formulert de mål og verdier vi skal stå sammen om i Gyldendal. Vi har som overskrift valgt å hente fram ordene Harald Grieg og de første gyldendølene gjorde til kjernen i det Gyldendal skulle være – «børs og katedral»!

Til grunn for dokumentet ligger et omfattende arbeid hvor styre, ledelse og medarbeidere i Gyldendals heleide selskap har tatt del. Formuleringene vi har kommet fram til, skal leses som en beskrivelse av hvordan vi vil opptre og samhandle. De inspirerer dermed til etterlevelse og oppfølging.

Dokumentet karakteriserer den rolle vi ønsker å spille i det norske samfunn, og hvordan vi vil agere i den norske bokbransjen. Dette forplikter Gyldendal med Gyldendal Norsk Forlag og Ark Bokhandel. Det gir også retning til hvordan vi ønsker å medvirke til utvikling for våre samarbeidende selskap.

Det er vårt håp at «Børs og katedral» både kan bli et nyttig redskap i den daglige drift og en kilde til inspirasjon i den langsiktige utviklingen av Gyldendal.


Verdidokumentet ble skrevet i 2002.


 I.gif  


__________________________________________
Vårt hovedmål

 

Kulturelle verdier   Vårt hovedmål er å skape og formidle kulturelle verdier. Vi vil videreutvikle Gyldendals rolle i det moderne Norges kultur– og kunnskapshistorie. Dette forutsetter et fruktbart samspill mellom Gyldendals kulturelle og økonomiske kapital. Vi vil med dette videreføre ideene om et balansert forhold mellom børs og katedral. Økonomisk styrke og uavhengighet er en forutsetning for en harmonisk utvikling av dette samspillet.
Kulturell og
økonomisk kapital
  Et aktivt og norsk forankret eierskap er viktig for Gyldendal i arbeidet for hovedmålet.

 

    Gyldendal skal kjennetegnes ved:
... At vårt arbeid skal komme forfatterne, leserne og offentligheten til gode.
Litterære
tradisjoner
  ... At vi formidler den kulturarv, med den kunnskapsmasse og de litterære tradisjoner som er skapt gjennom vår historie.
... At vi gir aktivt rom for ny kunnskap og viderefører en kritisk tradisjon der opposisjon, debatt og kunstnerisk nyskaping er sentrale verdier.
Kunstnerisk
fornyelse
  ... At vi formidler innsikter og kunnskaper fra andre kulturer til norsk offentlighet, og fremmer norske forfatteres muligheter for å nå publikum i andre språksamfunn.
Kunnskap   ... At vi utvikler rause og sterke bedriftskulturer med bred enighet om mål og kjerneverdier, og med gode muligheter for faglig og personlig utvikling for den enkelte medarbeider.
Ytringsfrihet   ... At vi støtter ytringsfrihet og aktivt bidrar til at norske bokhandlere og bokklubber forblir åpne distribusjonskanaler preget av bredde og mangfold.

 

    Gjennom dette skal vi gi våre bidrag til en livskraftig norsk bokkultur.
II.gif   


__________________________________________
Vi skal skape verdier for

 

    Vår langsiktige utvikling av verdier skal måles gjennom det vi skaper for:

... leserne
... kundene
... forfatterne
... medarbeiderne
... eierne
... offentligheten

 

    Leserne
Leselyst   … Vi skal fremme leselyst gjennom å utvikle bøker og konsepter som stimulerer fantasien, gir økt kunnskap, underholder og gir leserne varige opplevelser.
Rikt tilbud
av bøker
  … Vi skal sikre leserne god og rask tilgjengelighet til et rikt tilbud av bøker.

 

    Kundene
Partnere   ... Vi skal skape samarbeidsformer som gir økte verdier for våre kunder og gjør Gyldendals selskaper til attraktive partnere.

 

    Forfatterne
... Vi skal bringe forfatternes stemmer tydeligst mulig til leserne og offentligheten gjennom moderne og leserorienterte salgskanaler.
Foredling   ... Vi skal gjennom et foredlende samarbeid bidra til at forfatternes litterære og økonomiske potensiale blir realisert best mulig.
Mangfold   ... Vi skal bidra til et mangfold av former, meninger og uttrykk i den litterære kultur.

 

    Medarbeiderne
Personlig og
faglig utvikling
  ... Vi skal skape viktige og attraktive arbeidsplasser med muligheter for personlig og faglig utvikling.
... Vi skal ha konkurransedyktige vilk&˚r, og gjennom åpne og inkluderende samarbeidsformer skal vi utvikle lojalitet og motivasjon.
Inkluderende
samarbeidsformer
  ... Vi skal gi den enkelte del i de verdier vi i fellesskap skaper.

 

    Eierne
... Vi skal skape en god økonomisk verdiutvikling og slik bli et attraktivt alternativ for langsiktige investeringer i en virksomhet av stor verdi for norsk kultur- og samfunnsliv.
... Vi skal vektlegge de kildene til konkurransefortrinn som ligger i et felles verdisyn mellom eiere, ledelse og medarbeidere.

Offentligheten
... Vi skal fremme ytringsfrihet og mangfold i meninger.
... Vi skal stå for uavhengighet redaksjonelt og forretningsmessig.
... Vi skal støtte de kulturpolitiske målene som avtalene mellom samfunnet og bokbransjen bygger på.
I.gif   


__________________________________________
Våre nøkkelverdier

 

    Langsiktig foredling av vår kulturelle og økonomiske kapital innebærer at vi som enkeltpersoner og organisasjon handler i tråd med Gyldendals nøkkelverdier:

... kulturbevissthet
... kundeorientering
... entusiasme
... profesjonalitet
... nyskaping
... lønnsomhet

 

    Kulturbevissthet
... Vi kjenner vår rolle.
Selvstendighet       Formidling av vår kulturarv, ytringsfrihet, utvikling av ny kunnskap, kulturkritikk og kunstnerisk fornyelse har selvstendig verdi og skal prege vår tenkning og virksomhet.

 

    Kundeorientering
... Vi vektlegger og utvikler kundenes behov.
Behov       Mål og handlinger skal ivareta behovene hos våre kunder.

 

    Entusiasme
... Vi er interesserte.
Interesse       Entusiasme og åpenhet skal prege vårt forhold til forfattere, kolleger og kunder.

 

    Profesjonalitet
... Vi skaper tillit gjennom kunnskap, ferdighet og effektivitet.
Tillit       Profesjonelt arbeid i alle ledd og prosesser skal sikre at våre lesere og kunder får bøker og tjenester som er preget av høy og riktig kvalitet.

 

    Nyskaping
... Vi lar kreativitet og nyskaping prege produktene og kulturen vår.
Kreativitet       Grundighet og langsiktighet skal forenes med innovasjon, eksperimentell nyutvikling og evnen til å ta i bruk nye metoder og teknologier.

 

Langsiktighet   Lønnsomhet
... Vi skaper økonomiske verdier.
        Vilje og evne til lønnsom drift er grunnlaget for en langsiktig foredling av vår kulturelle kapital, for å videreutvikle vår drift og for å beholde og utvikle dyktige medarbeidere.