Investorinformasjon og rapporter

Investorinformasjon

Gyldendal ASA følger NUES’ anbefaling av 14. oktober 2021 for god eierstyring og selskapsledelse. Der kravene ikke er relevante eller kun delvis etterleves er dette spesifisert under. Selskapet følger til en hver tid gjeldende norsk lov.

 

Offentliggjøring av informasjon

Gyldendal ASA kommuniserer kurssensitiv informasjon via egen hjemmeside og Oslo Børs i tråd med løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper. Selskapet utarbeider halvårsrapport for regnskapsårets første seks måneder i henhold til bestemmelser fastsatt i verdipapirhandelloven. Halvårsrapporten offentliggjøres så raskt som mulig og senest to måneder etter regnskapsperiodens utgang. Dette i overensstemmelse med verdipapirhandelloven § 5-6 første ledd. 

 

Aksje/ Egenkapitalbevis

Gyldendal ASA har kun en aksjeklasse hvor samtlige aksjer er likestilt. Samtlige aksjer er notert på Oslo Børs. Selskapet jobber kontinuerlig for optimal utnyttelse av selskapets ressurser og bærekraftig avkastning på kapitalen. Deler av overskuddet utbetales til aksjonærer i form av utbytte og dette besluttes årlig på selskapets generalforsamling. Selskapets utbetalte utbytter de tre siste år:

07.07.2023: NOK 16.149.917 (NOK 7,00 per aksje)
17.06.2022: NOK 23.071.310 (NOK 10,00 per aksje)
15.06.2021: NOK 23 071 310 (NOK 10,00 per aksje)

Kontofører i VPS er Nordea.

 

Fremmedkapital

Konsernet søker en fornuftig sammensetning av egenkapital og fremmedkapital i sin finansiering. Konsernets bankforbindelse er Nordea. Konsernet har avtale om kassekreditt for å dekke likviditetsbehov. Kassekreditten har en ordinær ramme på 100 MNOK og ytterligere sesongkreditt på 275 MNOK i andre og tredje kvartal. Rente på kassekreditt tilsvarer NIBOR 7 dager med tillegg av en margin på for tiden 1,35 % p.a. Renten beregnes og belastes etterskuddsvis pr. kvartal. Gyldendal ASA har forpliktet seg overfor Nordea til en balanseført egenkapitalandel på minimum 30 % ved første gangs måling 31.12.2023.

 

Det henvises til Gyldendals årsrapport for ytterligere informasjon.